რა გველოდება წლის ყველაზე შენელებულ თვეში: სექტემბრის მნიშვნელოვანი მოვლენები

სექ­ტემ­ბერ­ში 7 რეტ­როგ­რა­დუ­ლი პლა­ნე­ტა გვყავს. ახლა მზე ქალ­წულ­შია და რეტ­როგ­რა­დუ­ლია მისი მმარ­თვე­ლი, თავ­სი სახ­ლში მყო­ფი მერ­კუ­რი (16 სექ­ტემ­ბრამ­დე). 5 სექ­ტემ­ბერს რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა სი­ლა­მა­ზის, სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა (ვე­ნე­რა სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­აგ­რძე­ლებს სვლას 2025 წლის 13 აპირ­ლამ­დე). 4-ში რეტ­როგ­რა­დულ სვლა­ში გა­და­ვა კუ­რო­ში მყო­ფი იუ­პი­ტე­რი (31 დე­კემ­ბრამ­დე). აგ­რეთ­ვე რეტ­როგ­რა­დუ­ლე­ბია: სა­ტურ­ნი, ურა­ნი, ნეპ­ტუ­ნი, პლუ­ტო­ნი. ამი­ტომ, ეცა­დეთ, 15 სექ­ტემ­ბრამ­დე და­ის­ვე­ნოთ, გა­და­ა­კე­თოთ, გა­მო­ას­წო­როთ, იყოთ ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, მივ­ყვეთ მოვ­ლე­ნებს თან­მიმ­დევ­რუ­ლად:

22 სექ­ტემ­ბრამ­დე მზე ქალ­წულ­შია! გი­ლოც­ვათ, ახლა თქვე­ნი დროა, გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი სა­უ­კე­თე­სოდ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ეს არის წეს­რი­გის დამ­ყა­რე­ბის, ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვის, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის პე­რი­ო­დი. უნდა დახ­ვე­წოთ თქვე­ნი უნა­რე­ბი, თუ რამე გაქვთ გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი (საქ­მე­ე­ბი, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი) ახლა სა­უ­კე­თე­სო დროა. გა­და­ხე­დეთ და­ზი­ა­ნე­ბულ ნივ­თებ­საც, კარ­გია მათი შე­კე­თე­ბა, გა­და­კე­თე­ბა ან სუ­ლაც მო­ცი­ლე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო დროა მო­სავ­ლის ასა­ღე­ბად და და­სა­ბი­ნა­ვებ­ლად.

23 აგ­ვის­ტოს რეტ­როგ­რა­დულ სვლა­ში გა­და­ვი­და მერ­კუ­რი და დარ­ჩე­ბა 16 სექ­ტემ­ბრამ­დე. მაგ­რამ 19 სექ­ტემ­ბრამ­დე მა­ინც არ გირ­ჩევთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას. მგზავ­რო­ბი­სას და სა­ჭეს­თან იყა­ვით ფრთხი­ლად. თუ საჩ­ქა­რო არაა, ნუ შე­ი­ძენთ ავ­ტო­მო­ბილს. სახ­ლი­დან გა­მოს­ვლამ­დე შე­ა­მოწ­მეთ სა­ფუ­ლე, გა­სა­ღე­ბი, მო­ბი­ლუ­რი. მერ­კუ­რი დი­რექ­ტუ­ლი იქ­ნე­ბა 13 დე­კემ­ბრამ­დე.

ახლა მარ­სი სას­წორ­შია და დარ­ჩე­ბა 12 დე­კემ­ბრამ­დე (გა­და­ვი­და 27 აგ­ვის­ტოს). მო­ი­მა­ტებს კონ­კუ­რენ­ტუ­ლო­ბა, ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბის დამ­ტკი­ცე­ბა და არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბა, კა­მა­თი, ბა­ქი­ბუ­ქო­ბა. ეცა­დეთ, აკონ­ტრო­ლოთ თქვე­ნი აგ­რე­სია და ენერ­გია, მი­მარ­თეთ ეს უკა­ნას­კნე­ლი მხო­ლოდ კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა­ზე. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან (საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო), იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კავ­ში­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე.